__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"007db":{"name":"Main Accent","parent":-1},"a75a8":{"name":"Accent Transparent","parent":"007db"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"007db":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"a75a8":{"val":"rgba(58, 182, 93, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":137,"l":0.47,"s":0.52}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"007db":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"a75a8":{"val":"rgba(55, 179, 233, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":0.15}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Chào bạn ---

Dương đây!  Tôi là Nhà quảng cáo Online, là Youtuber và Podcaster.

Tại Website này, Dương sẽ giúp bạn Phát triển Thương hiệu Cá nhân, Doanh nghiệp trên nền tảng Online tận dụng Sức mạnh từ Ads, Video, Podcast.

Xem hướng dẫn của tôi

>