Đích đến thực hành Tạo Chiến dịch Search là gì?

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Bạn hoàn thành 0% Khóa học này

Điểm cuối cùng tức là những gì bạn nhận được ở Phần thực hành tạo chiến dịch này là gì? Bạn nhận được gì trong cả phần thực hành này? Bạn cần biết để chuẩn bị và đi đúng hướng theo hướng dẫn từng bài học.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!