Tổng quan: 70% Lý thuyết, 30% thực hành

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Bạn hoàn thành 0% Khóa học này

Sau khi bạn nắm vững kiến thức Nền tảng ở 2 phần trên. Tới phần này chính là việc Áp dụng chiến lược, tư duy để làm chủ Google Ads - Đi xa hơn.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!