Lỗi Thêm từ khóa và Bổ sung 2 cách phủ định quan trọng

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Bạn hoàn thành 0% Khóa học này

Đây là cách người Mới hoặc Chưa Làm Chủ Google Search thường làm điều này.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!