__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"007db":{"name":"Main Accent","parent":-1},"a75a8":{"name":"Accent Transparent","parent":"007db"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"007db":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"a75a8":{"val":"rgba(58, 182, 93, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":137,"l":0.47,"s":0.52}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"007db":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"a75a8":{"val":"rgba(55, 179, 233, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":0.15}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Sở hữu kênh Podcast chuyên nghiệp

Hướng dẫn, chia sẻ Cách tạo Podcast chuẩn, Chuyên nghiệp để phát triển Thương hiệu Cá nhân, Doanh nghiệp.

Kiếm tiền Online từ Podcast của bạn

  • Làm đúng hướng
  • Tư duy Khoa học
  • Phát triển Bền vững

PODCAST Hôm nay

Listen on

Mới xuất bản

>