__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"007db":{"name":"Main Accent","parent":-1},"a75a8":{"name":"Accent Transparent","parent":"007db"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"007db":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"a75a8":{"val":"rgba(58, 182, 93, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":137,"l":0.47,"s":0.52}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"007db":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"a75a8":{"val":"rgba(55, 179, 233, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":0.15}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Dương đây---

Chào mừng bạn ghé thăm!  

Dương là Nhà quảng cáo Online, là Youtuber và Podcaster.

Tại Website này, Dương sẽ giúp bạn Phát triển Thương hiệu Cá nhân, Doanh nghiệp trên nền tảng Online tận dụng Sức mạnh từ Ads, Video, Podcast.

MAI CAO DƯƠNG Home

4 điều Quan trọng chia sẻ với Bạn:

>